Regulamin zakupów

Regulamin sklepu internetowego E-pojazdy.com

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Kupującego, w tym Konsumenta.

SPIS TREŚCI:

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Konsument – Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawiera Umowę w ramach Sklepu. W przypadku Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 roku za Konsumenta uważa się także Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającego Umowę  w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Kupujący – każdy podmiot i osoba, która zawiera Umowę w Sklepie.
Punkt odbioru – punkt znajdujący się pod adresem dostępnym na stronie Sklepu
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy E-pojazdy.com prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.e-pojazdy.com.
Sprzedawca – E-POJAZDY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świebodzinie, ul. Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000943556, NIP 9271967351, nr REGON 520818927.
Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:

E-pojazdy.com Sp. z o.o., Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin

 1. Adres e-mail:biuro@e-pojazdy.com.
 2. Telefon: +48508278601
 3. Adres do zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy): Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin.
 4. Adres do wysłania reklamowanego Towaru: Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie ograniczona jest do terytorium Polski.
 2. Sklep nie realizuje zamówień z dostawą poza granice Polski.
 3. Ceny Towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za Towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru.
 5. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku (na adres mailowy Konsumenta podany przy zamówieniu lub w formie papierowej) najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.
 10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady Towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona na dany Towar. Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający Umowę  bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest uprawniony w ramach rękojmi wyłącznie do usunięcia wady, a gdy wady usunąć się nie, do żądania obniżenia ceny.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu lub poprzez formularz.
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru na adres Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin.
 4. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Terminy na rozpatrzenie reklamacji z tytułu gwarancji zawarte są w dokumencie gwarancji dostępnym zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego znajdują się w Polityce prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: www.e-pojazdy.com/polityka-prywatnosci
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest E-pojazdy.com Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin.
 2. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy) będą wykorzystywane w celu świadczenia usług, a podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas zgodny z obowiązującym prawem.
 4. Państwa dane (imię, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu przygotowania oferty lub odpowiedzi Państwa napytanie a podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędne dla wykonania kontaktu ze strony administratora. Dane osobowe, o ile nie będzie innych podstaw prawnych, będą przetwarzane przez 30 dni.
 5. Państwa dane (imię i nazwisko, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania newslettera i/lub wysyłania ofert handlowych na Państwa adres e-mail na podstawie udzielonej zgody. Zgoda jest wyrażana elektronicznie przez zaznaczenie opcji podczas logowania lub składania zamówienia na stronie www. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z administratorem. Dane osobowe będą przetwarzane aż do odwołania zgody.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można wycofać zgłaszając to do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 7. Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom, którym administrator współpracuje w zakresie usług spedycyjnych zamówionych towarów.
 8. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym administrator zleca wykonanie usług prowadzenie e-sklepu, wsparcia IT, rachunkowości i windykacji w imieniu i na swoją rzecz.
 9. Dane osobowe kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

 § 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Treść Regulaminu jest udostępniania Kupującym pod adresem: e-pojazdy.com/regulamin
 2. Regulamin może ulec zmianie tylko z ważnych przyczyn, tj. w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu, zmiany sposobu płatności lub dostawy, bądź zmiany oferty Towarów lub innych zmian w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień Regulaminu.
 3. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca informuje Kupujących posiadających Konto drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego. Kupujący może w terminie 7 dni nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@e-pojazdy.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną Umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 6. Umowy na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 9. Postanowienia dotyczące Towarów i Umowy stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 10. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin konta

Regulamin Konta w Sklepie E-pojazdy.com

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w sklepie swoje indywidualne konto. Kupujący – każdy podmiot i osoba, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w Sklepie. Sklep – sklep internetowy E-pojazdy.com prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.e-pojazdy.com. Sprzedawca – E-POJAZDY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świebodzinie, ul. Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000943556, NIP 9271967351, nr REGON 520818927.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy:

E-pojazdy.com

ul. Konarskiego 9A, 66-200 Świebodzin

Adres e-mail: biuro@e-pojazdy.com

Telefon: +48 508278601

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie i korzystanie z Konta jest całkowicie bezpłatne, dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. Założenie i korzystanie z Konta przez Kupującego jest bezpłatne.
 6. W celu dokonania rezygnacji z konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@evpoland.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: biuro@e-pojazdy.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu w ramach Konta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie pod adresem: www.e-pojazdy.com/polityka-prywatnosci.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jak również umieszczanie w Koncie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@e-pojazdy.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie nie dotyczy Kupującego będącego konsumentem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego lub w zakresie Kont założonych od dnia 1 stycznia 2021 roku – także osoby fizycznej, co do której stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa.
 9. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Masz pytania?

Zadzwoń do nas
+48 508 278 601
Napisz do nas
biuro@e-pojazdy.com
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności